สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ สำนักกฏหมายปัณณวิชญ์ พรมดาว

องค์การควบคุมจริยธรรมของทนายความ.
วิชาชีพทนายความเป็นอาชีพอิสระและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม  เป็นสาขาหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม  ทนายความจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม  จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ  องค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความ  ได้แก่.

         I    


เนติบัณฑิตยสภา

เป็นองค์การอิสระ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ซึ่งตราขึ้นโดยจอมพล ถนอม กิตติขจร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นสภานายกพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกิจการทั้งปวงของสภา และยับยั้งมติของสภาด้วย กับทั้งมีประธานศาลฎีกา เป็นนายก ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1 และอัยการสูงสุด เป็นอุปนายกคนที่ 2
สภามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ และการประกอบอาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งจัดหาทุนเพื่อการนั้น ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก.
                         
 
                       

สภาทนายความ

เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความที่ได้รับการเลือกตั้ง จากสมาชิกทนายความทั่วประเทศเป็นผู้บริหาร.

สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย.

 • ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ.
 • ควบคุมมรรยาททนายความ.
 • ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ.
 • ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ.
 • ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย.
                         

ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ

ผู้เป็นทนายความจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ 2529 ซึ่งออกตามความในมาตรา 27 (3) (จ) และ มาตรา 51 ซึ่งได้แบ่งข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความออกเป็น 5 ประการ คือ.

 • มรรนาทของทนายความต่อศาลและในศาล.
 • มรรนาทของทนายความต่อตัวความ.
 • มรรยาทของทนายความต่อทนายความด้วยกัน และต่อประชาชนผู้มีอรรถคดีและอื่นๆ.
 • มรรยาทในการแต่งกายของทนายความ.
 • มรรยาทในการปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายและข้อบังคับ.


           ขอบคุณ
  ethicslawyer.blogspot.com/
  ที่มา : หนังสือวิชาว่าความและมรรยาททนายความ