• บริการกลุ่มงานคดีแพ่ง เช่น กู้ยืม ละเมิด ผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย คดีที่ดิน การขอแสดงอำนาจพิเศษ คดี
  เช็ค ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ร้องขอใช้ทางจำเป็น-ภาระจำยอม และคดีที่ดินทุกประเภท.

• บริการกลุ่มงานคดี ผู้บริโภค ฟ้อง ต่อสู้คดี เช่น สถาบันการเงิน กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล เช่าซื้อ
  ซื้อ-ขายสินค้า บังคับจำนอง รวมทั้งคดีจากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ บริการเสริมความงาม ศัลยกรรม.

• บริการกลุ่มงานคดี คดีละเมิดจากยานพาหนะ เช่น ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ และค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ

• บริการกลุ่มงานคดี คดีมรดก เช่น การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดก ร้องคัดค้าน
  จัดการมรดก ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกร่วม ฟ้องขอแบ่งปันทรัพย์มรดก ในฐานะทายาท-ทายาทแทนที่-ผู้รับ
  ผู้พินัยกรรม และรับทำพินัยกรรม.

• บริการกลุ่มงานคดี ครอบครัว เช่น การร้องขอรับรองบุตร ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร การร้องขอให้มีอำนาจ
   ปกครองบุตร การร้องขอเพิกถอนอำนาจปกครอง
   บุตร ขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรส เรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเสียหายอื่น ๆ
   นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการยื่นคำร้องขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ ร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ.

• บริการกลุ่มงานคดี แรงงาน เช่น กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหาย.

• ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี ตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดี เช่น ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน
   ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ขอให้งดการบังคับคดี ขอคุ้มครองระหว่างอุทธรณ์ ฏีกา ฯลฯ