• รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทุกประเภท.
• จดทะเบียน ตั้ง เลิก ควบรวม บริษัท. ( Corporate Iaw )
• ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน. (BOI)
• ขออนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว.( Foreign Business)
• ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร. ( Immigration Iaw)
• ขอใบอนุญาตการทำงาน. ( Labour Law )
• ขออนุญาต(Permission)นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร.
• จดทะเบียนการค้า ทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ. (Intellectual Property )